32. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 6, HỌC VIỆN Y-DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM, NĂM HỌC 2020-2021

Lương Thị Thu Hà1, Đinh Văn Tài1
1 Học viện Y-Dược học Cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tác động của dịch COVID-19 đến việc học tập của sinh viên năm thứ 6, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, năm học 2020-2021.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 629 sinh viên năm thứ 6, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, năm học 2020-2021. Thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2021.


Kết quả: Hầu hết sinh viên năm thứ 6 (trên 80%) bị ảnh hưởng nhiều đến việc học tập bởi dịch COVID-19. Các đợt dịch đều có ảnh hưởng đến học lý thuyết và lâm sàng của sinh viên. Mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ 6 đối với hình thức học tập trực tuyến chiếm 74,6%, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa sinh viên nam và sinh viên nữ (p>0,05). Trên 80% sinh viên cho rằng việc học trực tuyến đã đảm bảo được mục tiêu của chương trình, trong khi tỷ lệ này với đảm bảo chuẩn đầu ra là trên 70%.


Kết luận: Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc học tập của sinh viên, dẫn đến có sự thay đổi về hình thức và kế hoạch học tập.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Eurofound. Living, Working and COVID-19:
First findings—April 2020. Available at:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/
report/2020/living-working-and-covid-19-firstfindings-
april-2020 (accessed on 15 June 2021).
[2] Liu JJ, Bao Y, Huang X et al., Mental health
considerations for children quarantined because
of COVID-19. Lancet Child Adolesc Health,
2020; 4: 347–349.
[3] Brooks SK, Webster RK, Smith LE et al.,
Thepsychological impact of quarantine and
how to reduce it: Rapid review of the evidence;
Lancet 2020; 395: 912–920.
[4] Owusu-Fordjour C, Koomson CK, Hanson
D, The impact of COVID-19 on learning, The
perspective of the Ghanaian student. Eur J Educ
Stud. 2020; 7: 1–14.
[5] OurWorldinData. Available online: https://
ourworldindata.org/policy-responses-covid
(accessed on 28 July 2021).
[6] Kapasia N, Paul P, Roy A et al., Impact of
lockdown on learning status of undergraduate
and postgraduate students during COVID-19
pandemic in West Bengal, India; Child Youth
Serv Rev. 2020 Sep; 116: 105194.
[7] Adnanand M, Anwar K, Online learning
amid the COVID-19 pandemic: Students’
perspectives; Journal of Pedagogical Sociology
and Psychology, 2020, volume 2, issue 1.
[8] Esteban MA, Jacob F, Maria PUA et al., The
impact of COVID-19 on student experiences and
expectations: Evidence from a survey; J Public
Econ, 2020258
[9] Bao W, COVID-19 and online teaching in higher
education: A case study of Peking University.
Hum Behav Emerg Technol. 2020 Apr; 2(2):
113–115
[10] Croasmun JT, Ostrom L, Using LikertType Scales
in the Social Sciences. J. Adult Educ. 2011; 40: 19–22.
[11] Aristovnik A, Keržicˇ D, Ravšelj D et al., Impacts
of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher
Education Students: A Global Perspective.
Available at: https://res.mdpi.com/d_attachment/
sustainability/sustainability-1208438/article_
deploy/sustainability-12-08438-v4.pdf.
[12] Ngoc LNL, Student life in the context of
the COVID-19 epidemic. Available at:
https://vnuhcm.edu.vn/su-kien-sap-dien-ra/
doi-song-sinh-vien-trong-boi-canh-dichcovid-
19/333831316864.html.