11. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Đào Văn Dũng1, Nguyễn Viết Quý2, Nguyễn Anh Quang2, Trần Thị Lý3
1 Trường đại học Phenikaa
2 Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Động lực là những nhân tố thúc đẩy mỗi cá nhân cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình để đạt mục tiêu đã đề ra. Đối với các cơ sở y tế, động lực làm việc của nhân viên y tế ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế.


Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của nhân y tế tại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, năm 2022.


Phương pháp: Điều tra cắt ngang, nghiên cứu định lượng


Kết quả và kết luận: Từ phân tích thông tin định lượng 339 NVYT tại TTYT quận Hai Bà Trưng thông qua phiếu phỏng vấn, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ NVYT tại TTYT có động lực làm việc cao chiếm 76,8%. Ba yếu tố liên quan đến động lực làm việc cao của NVYT là nhóm tuổi, thời gian công tác và mức thu nhập hàng tháng. Phương trình hồi quy liên quan giữa 8 nhóm yếu tố với động lực làm việc chung của NVYT: DLC = 0,203 + 0,184*B + 0,111*C + 0,131*D + 0,072*E + 0,254*G + 0,238*H + 0,245*K - 0,038F.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] WHO, The World Health Report 2006, accessed
15/9/2020, from www.who.int/whr/2006.
[2] Bui Thi Thu Ha, Human Resource Management,
Medical Publishing, Hanoi, 2015.
[3] Bonenberger M, The effects of health worker
motivation and job satisfaction on turnover
intention in Ghana: a cross-sectional study, Hum
Resour Health. 12(43), 2014.
[4] Marc B et al., The effects of health worker
motivation and job satisfaction on turnover
intention in Ghana: a cross-sectional study,
Human Resources for Health 12 (43), 2013.
[5] Bùi Chí Công, Kiệt sức nghề nghiệp ở bác sĩ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông và một số yếu
tố ảnh hưởng, năm 2021. Đề tài cấp cơ sở, 2021.