9. SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2023

Ngô Trí Hiệp1, Cao Thị Phi Nga1, Nguyễn Cảnh Phú1, Hồ Ngọc Linh Phương1, Nguyễn Thế Tùng2
1 Trường Đại học Y khoa Vinh
2 Trung tâm Y tế thành phố Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả tỷ lệ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các trạm y tế của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An năm 2023 và phân tích một số yếu tố liên quan.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 113 nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2023. Công cụ nghiên cứu là bộ câu hỏi khảo sát được Bộ Y tế ban hành năm 2019 có điều chỉnh. Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để mô tả điểm trung bình, độ lệch chuẩn, sử dụng kiểm định khi bình phương để tìm hiểu các yếu tố liên quan.


Kết quả nghiên cứu: Điểm trung bình và tỷ lệ hài lòng chung về môi trường làm việc là 3,83 ± 0,59 và 77,9%; về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp là 4,26 ± 0,57 và 94,7%; về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi là 3,81 ± 0,62 và 80,5%; về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến là 3,80 ± 0,67 và 80,5%. Sự hài lòng chung về trạm y tế là 4,09 ± 0,54 và 90,3%. Có mối liên quan giữa sự hài lòng và các yếu tố bằng cấp, số buổi trực.


Kết luận: Sự hài lòng của nhân viên y tế công việc, về trạm y tế là khá cao. Người đứng đầu các đơn vị tiếp tục duy trì những nội dung đã có sự hài lòng tốt của nhân viên y tế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Laurenz LM, Paul ES, Job Satisfaction; Human
Resource Management, 2015, 5, https://doi.
org/10.1002/9781118785317.weom050093
[2] Joseph B, Joseph M, The health of the healthcare
workers. Indian J Occup Environ Med, 2016,
20(2): 71-72.
[3] Irene VH, Anita AHV, Klaas HG et al., Job
satisfaction among eneral practitioners: a
systematic literature eview. Eur J Gen Pract,
2006, 12(4):174-180.
[4] Bộ Y tế, Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28
tháng 8 năm 2019 Ban hành các mẫu phiếu và
hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân
viên y tế; 2019.
[5] Vũ Thị Hồng Thái, Hà Hữu Tùng, Nguyễn Duy
Khiêm, Sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh
viện đa khoa Nông Nghiệp năm 2022, Tạp chí Y
học Việt Nam, 2023, 526(5): 262 – 267.
[6] Trần Văn Bình, Lê Trí Khải, Nguyễn Minh
Thành và cộng sự, Sự hài lòng của nhân viên y tế
tại các bệnh viện tỉnh thuộc tỉnh Kon Tum năm
2016; Tạp chí Y học dự phòng. 2017, 8(27), 374.
[7] Yong L, Xiao-Min H, Xiao-Liang H et al.,
Job satisfaction and associated factors among
healthcare staff: a cross-sectional study in
Guangdong Province, China; BMJ Open,
2016, 6(7).
[8] Lê Thanh Nhuận, Thực trạng nguồn nhân lực và
sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế
cơ sở huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc; Luận
văn Thạc sĩ YTCC, Trường Đại học YTCC,
2008, Hà Nội.
[9] Lê Trí Khải và cộng sự, Sự hài lòng đối với
công việc của nhân viên y tế cơ sở tỉnh Kon
Tum năm 2016; Tạp chí Y học dự phòng, 2016,
27(8): 374-84.