7. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH NĂM 2023

Chu Thị Nguyệt1, Võ Thị Thu Hiền1
1 Trường Đại học Y khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính sau can thiệp giáo dục sức khỏe (GDSK) tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Thành Phố Vinh năm 2023.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp có so sánh trước sau. Nghiên cứu trên 72 người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang điều trị nội trú tại khoa nội Tổng hợp Bệnh viện đa khoa Thành Phố Vinh từ tháng 5/2023 đến tháng 11/2023.


Kết quả nghiên cứu: Sau can thiệp GDSK kiến thức tự chăm sóc của người bệnh chuyển từ loại khá (93,1%) lên loại tốt (95,8%). Trong đó, kiến thức về tên bệnh trước can thiệp (54,2%) sau can thiệp (100%), kiến thức về tập thở trước can thiệp (16,7%) sau can thiệp (100%), Kiến thức về ho có kiểm soát trước can thiệp (21,3%) sau can thiệp (100%).


Kết luận: Tỷ lệ kiến thức tự chăm sóc của người bệnh trước can thiệp xếp loại khá (93,1%). Sau can thiệp (95,8%) người bệnh có kiến thức tự chăm sóc xếp loại tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ngô Quý Châu và cộng sự, Bệnh học nội khoa
tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, trang 42-
58, 2012.51
[2] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease; Pocket guide to COPD diagnosis,
management, and prevent. A Guide for Health
Care Professionals; 2017 Report.
[3] Đinh Ngọc Sỹ, Dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính (COPD) ở Việt Nam và các biện pháp
dự phòng điều trị, Chương trình KH&CN trọng
điểm cấp nhà nước KC.10/06-10, Bộ Khoa học
và công nghệ - Bộ Y tế, 2009.
[4] Nguyễn Mai Hương, Kiến thức về điều trị bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính tại nhà trong giai đoạn
ổn định của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn
tính Bệnh viện Thanh Nhàn. Luận án tốt nghiệp
cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm, Trường
Đại Học Thăng Long, 2015.
[5] Lisa CC, Dina B, Self-care approaches to
managing chronic obstructive pulmonary
disease: A provincial survey. Respiratory
Medicine, 2006, 100: 1540–1546.
[6] Xiaocong F, Xiangdong W, Chunxue B et al.,
COPD in China:The Burden and Importance
of Proper Management. Chest journal, 2011,
139(4): 920-929.
[7] Stalia SL Wong, Nurdiana A et al., Unmet needs
of patients with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD): a qualitative study on patients
and doctors. BMC Family Practice; 2014, 15:67
[8] Trần Thị Thanh, Kiến thức, thái độ, hành vi của
bệnh nhân đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
tại Trung tâm Hô hấp, Tạp chí Y học Thực hành,
2013, (04): 14- 20.