TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH CARBAPENEM

Le Minh Phu, Do Van Mai, Hoang Duc Thai, Bui Dang Minh Tri

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 100 bệnh án của bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa của Bệnh viện đa khoa An Sinh trong thời gian từ 01/06/2020 đến 31/12/2020. Kết quả: Nhóm carbapenem sử dụng tại Bệnh viện đa khoa An Sinh chủ yếu được chỉ định để điều trị viêm phổi chiếm tỉ lệ cao nhất với 53,3%. Có 100% các chủng vi khuẩn Haemophilus influenzae; Rhizobium radiobacter; Proteus. cp; Streptococcus mitis còn nhạy cảm với carbapenem. Toàn bộ 100% chủng vi khuẩn Stenotrophomonas maltophilia đề kháng với meropenem; 01 chủng vi khuẩn Burkhorderia vietnamiensis phân lập được đề kháng với imipenem; 2 trong 3 chủng VK Staphylococcus aereus phân lập được đề kháng với meropenem. Carbapenem chủ yếu được sử dụng trong phác đồ phối hợp. Tỷ lệ phối hợp trong phác đồ khởi đầu là 100%. Tỉ lệ phối hợp 3 kháng sinh là 22,7%. Trong phác đồ thay thế, tỷ lệ phối hợp là 82,2%. Kết luận: Nhóm carbapenem được chỉ định để điều trị viêm phổi. Các chủng vi khuẩn Haemophilus influenzae; Rhizobium radiobacter; Proteus. cp; Streptococcus mitis còn nhạy cảm với carbapenem. Chủng vi khuẩn Stenotrophomonas maltophilia, Burkhorderia vietnamiensis và Staphylococcus aereus đề kháng với meropenem. Carbapenem chủ yếu được sử dụng trong phác đồ phối hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chinh LH, Medical Microbiology, Hanoi Medical Publishing House, 2007. (in Vietnamese)
2. World Health Organization, WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed, 2017.
3. David NG et al., The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy, Antimicrobial Therapy, 2016:112-122.
4. Alexander EL, Loutit J, Tumbarello M et al., Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Infections: Results From a Retrospective Series and Implications for the Design of Prospective Clinical Trials, Open Forum Infect Dis., 2017; 4(2): 63.
5. Quynh PT, Giap VV, Some clinical, subclinical, and hospital pneumonia features at Bach Mai Hospital Respiratory Center 2016-2017, Proceedings of the Vietnam Respiratory Association Annual Scientific Conference, 2017. (in Vietnamese)
6. Nghia ND, Anh NH, Study on clinical and subclinical characteristics and evaluation of hospital pneumonia treatment results caused by Pseudomonas aeruginosa at Bach Mai hospital from September 2016 to June 2017, Proceedings of the Vietnam Respiratory Society annual conference, 2017. (in Vietnamese)
7. Minh NTL, Evaluation of the use of carbapenem antibiotics at Bach Mai Hospital, Master Thesis, Hanoi University of Pharmacy, 2013. (in Vietnamese)