5. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023

Nguyễn Văn Rị1, Phí Vĩnh Bảo2, Nguyễn Hoàng Thắng2, Ngô Thị Thu Hiền3
1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Bình Dương
2 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
3 Sở Y tế Bình Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng quản lý chất thải rắn y tế (CTRYT) tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương năm 2023.


Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính trên 200 mẫu quan sát phân loại CTRYT và 20 mẫu quan sát về dụng cụ, bảo quản, lưu chứa CTRYT trong thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023 tại các khoa lâm sàng.


Kết quả: CTRYT được phân loại ngay tại nguồn đạt 97,5%. CTRYT phân loại đúng gồm: chất thải tiểu phẫu 100%; chất thải lây nhiễm sắc nhọn 98,5%, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn 87,0%, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao 98,0%, chất thải nguy hại không lây nhiễm 94,0%, chất thải rắn thông thường không tái chế tái chế 79,5%. Các nhóm CTRYT không bị gom chung với nhau đạt 75,0%. Vận chuyển và lưu chứa CTRYT thực hiện đạt các tiêu chí từ 95,0% - 100%. Bàn giao CTRYT được thực hiện đầy đủ, các tiêu chí đạt 100%.


Kết luận: Quản lý CTRYT tại TTYT huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương thực hiện tương đối tốt, vẫn còn một số khó khăn về thu gom CTRYT và cơ sở vật chất trong triển khai quản lý CTRYT.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo môi
trường Quốc gia 2017, Chuyên đề Quản lý chất
thải; Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và bản
đồ Việt Nam, 2017.
[2] Bộ Y tế, Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày
ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về Quy định về quản lý chất thải y tế trong
phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, 2021.
[3] Võ Văn Hải, Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế
và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quận
Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019,
Luận văn chuyên khoa cấp II, Tổ chức quản lý y
tế, Trường Đại học Y tế Công cộng, 2019.
[4] Cao Thị Thu Hồng, Thực trạng và một số yếu tố
liên quan đến quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh
viện Quân Y 354, năm 2018, Luận văn thạc sĩ Y
tế công cộng Trường Đại học Thăng Long, 2018.
[5] Nguyễn Trí Tuệ, Thực trạng tuân thủ quy định
quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh
hưởng tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long năm 2021,
Luận văn thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại
học Y tế Công cộng, 2021.