4. KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ DỰ PHÒNG MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP SINH HỌC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LỤC TỈNH HÀ NAM NĂM 2022

Đinh Thị Kim Anh1, Ngô Thị Nhu2, Đặng Thị Vân Quý2
1 Đại học Y tế Công cộng Hà Nội
2 Trường đại học Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức của điều dưỡng viên về dự phòng một số yếu tố tác hại nghề nghiệp sinh học tại trung tâm y tế huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam năm 2022.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Điều dưỡng viên làm việc tại Trung tâm y tế và tại TYT thuộc quản lý của Trung tâm Y tế huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam


Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ điều dưỡng biết các yếu tố tác hại nghề nghiệp sinh học chưa cao, chỉ chiếm từ 54,3% đến 68,1% với các nội dung bệnh phẩm, chất thải, máu người bệnh nhiễm vi sinh vật. Số điều dưỡng biết ảnh hưởng của tác hại nghề nghiệp sinh học nhiễm virút viêm gan B, C là 63,8%; nhiễm Covid là 67,2%; nhiễm lao, HIV/AIDS (60,3%); tổn thương đường hô hấp (49,1%). Có 92,2% điều dưỡng kể được biện pháp dự phòng tác hại nghề nghiệp sinh học là sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; 52,6% cho là phải được tập huấn và đào tạo liên tục và 48,3% cho là đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tỷ lệ điều dưỡng đạt kiến thức về các yếu tố tác hại nghề nghiệp là 22,4%.


Kết luận: Điều dưỡng viên thường mắc tác hại nghề nghiệp trong khi thực hiện các khâu điều trị với nguyên nhân chính là do bất cẩn và phản ứng của người bệnh. Do đó cần trang bị cho điều dưỡng viên các kiến thức cơ bản và cần thiết để phòng tác hại nghề nghiệp (THNN).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư
liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định
về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế-
Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành, 2015.
[2] Bộ Y tế, Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” Ban hành kèm
theo Quyết định số 367/QĐ-BYT ngày 27 tháng
9 năm 2012 của Bộ Y tế, 2012.
[3] Bùi Thị Lệ Uyên, Nguyễn Nhân Nghĩa, Trần
Thị Ngọc Lan, Thực trạng bệnh nghề nghiệp của
nhân viên y tế thành phố Cần Thơ năm 2015-
2016, Tạp chí Y học dự phòng, tập 26, số 11
(184), 2016, Tr.146.
[4] Awan A, Afzal M, Majeed I et al., Assessement
of knowledge, attitude and practicies regarding
occupational hazards among nurses at Nawaz
sharif Social security hospital Lahore Pakistan,
Saudi J.Med. Pharm, Sci, 3 (6), 2017, pp. 622-630
[5] Cao Thùy Dung, Đào Xuân Vinh, Kiến thức,
thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên
quan của điều dưỡng lâm sàng tại Viện Bỏng
Quốc gia năm 2017, Tạp chí Y học Dự phòng,
Tập 29, số 1, 2019, Tr.33-35.