Quay trở lại chi tiết bài báo PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN ĐIỀU TRỊ U SỤN MÀNG HOẠT DỊCH: BÁO CÁO CA BỆNH Download Download PDF