Quay trở lại chi tiết bài báo 31. NẸP TĂNG CƯỜNG VÀ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG ĐÙI SAU THẤT BẠI CỦA KẾT HỢP XƯƠNG BẰNG ĐINH NỘI TỦY KÍN VÀ CHỐT - NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP Download Download PDF