Quay trở lại chi tiết bài báo 20. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ STRESS, CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ HORMONE FSH, LH, PROLACTIN VỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG MỨC ĐỘ NẶNG BẰNG ISOTRETINOIN Download Download PDF