Quay trở lại chi tiết bài báo 2. NHÂN LỰC Y TẾ, HOẠT ĐỘNG CỦA 6 KHOA LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC NĂM 2019-2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Download Download PDF