Quay trở lại chi tiết bài báo BỆNH LÝ HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ Download Download PDF