Quay trở lại chi tiết bài báo THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ BỆNH ĐỘNG KINH CỦA NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ KHOA NỮ BỆNH VIỆN TÂM THẦN NAM ĐỊNH NĂM 2018 Download Download PDF