Quay trở lại chi tiết bài báo 38. CẠM BẪY TRONG CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC CỦA U PHẾ BÀO XƠ HÓA TRÊN SINH THIẾT NHỎ VÀ BỆNH PHẨM CẮT LẠNH: KINH NGHIỆM THỰC HÀNH TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2021 ĐẾN 2023 Download Download PDF