Quay trở lại chi tiết bài báo 35. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BẰNG OSIMERTINIB TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV CÓ ĐỘT BIẾN EGFR TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019-2022 Download Download PDF