Quay trở lại chi tiết bài báo MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH HẬU MÔN-TRỰC TRÀNG NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM AN, THANH HOÁ 2020 Download Download PDF