Quay trở lại chi tiết bài báo 33. ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC, ĐỘ MÔ HỌC VÀ GIAI ĐOẠN pTMN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN PHỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 Download Download PDF