Quay trở lại chi tiết bài báo 25. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở NHÓM BỆNH NHÂN MẮC NẤM ASPERGILLUS PHỔI MẠN TÍNH ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020-2022 Download Download PDF