Quay trở lại chi tiết bài báo 21. ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH QUẢN LÝ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2022 Download Download PDF