Quay trở lại chi tiết bài báo 4. MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI ĐA KHÁNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 Download Download PDF