1.
Cường TD, Hạnh TTT, Hưng ND, Minh NL, Đạt Đỗ T, Hưng Đoàn Q, Giang LM, Hảo TT, Khánh Đỗ N, Hường NTT, Luyến L Đình, Hà NTT, Toàn Đỗ TT. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, HUYỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM. YHCĐ [Internet]. 15 Tháng Ba 2023 [cited 4 Tháng Ba 2024];64(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/614