1.
Hiệp BT, Hoàng NTX, Mãi Đỗ V, Lộc N Đức. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ. YHCĐ [Internet]. 30 Tháng Tư 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(2 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/50