1.
Hiệp BT, Hoàng NTX, Mãi Đỗ V, Lộc N Đức. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ. YHCĐ [Internet]. 30 Tháng Tư 2021 [cited 21 Tháng Giêng 2022];62(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/50