1.
Yến QT, Thành TQ, Thuỵ Đoàn M, Hảo VT, Trang NH, Toàn HP, Anh HQ. THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. YHCĐ [Internet]. 18 Tháng Mười-Một 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/494