1.
Anh TLD, Minh TH, Phong TT, Vũ TT. CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP. YHCĐ [Internet]. 18 Tháng Mười-Một 2022 [cited 12 Tháng Chạp 2023];63(chuyên đề 2-HN Y học Giới tính). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/485