1.
Hường VT, Kiên TB. ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 11 Tháng Chạp 2023];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/468