1.
Việt M Đắc, Thủy NT, Oanh TTK. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI. YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 13 Tháng Tư 2024];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/461