1.
Thắng TT, Thiều NQ, Trâm QA. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẬN THỊ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN (2020). YHCĐ [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 24 Tháng Năm 2024];63(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/456