1.
Duyên BT, Trí Đặng L. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 5 Tháng Năm 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(3 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/38