1.
Long NH, Thành N Đức. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ GIAO TIẾP CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: KHẢO SÁT TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022. YHCĐ [Internet]. 22 Tháng Năm 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];63(3). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/340