1.
Minh NTH, Hương Đỗ TT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG PHÌ ĐẠI LỢI Ở MỘT NHÓM NGƯỜI VIỆT NAM. YHCĐ [Internet]. 22 Tháng Năm 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];63(3). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/338