1.
Minh LN, Ngọc NHN, Viễn LT, Quang TT, Hổ PV, Trung TN, Huệ PTK, Khánh LH. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. YHCĐ [Internet]. 22 Tháng Năm 2022 [cited 22 Tháng Ba 2023];63(3). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/321