1.
Viễn LT, Thảo Đỗ T, Lộc TV, Kha THB, Hoàng NH, Huệ PT, Huệ PTK. KHAI THÁC TIỀM NĂNG NGUỒN VỎ THẢI HẠT ĐIỀU TẠO CHẾ PHẨM LIPOSOME ANACARDIC ACID (AL) CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ GÓP PHẦN BẢO VỆ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Tư 2022 [cited 26 Tháng Sáu 2022];63(2). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/312