1.
Hiệp BT, Phong PV, Hằng QTT, Lâm Đoàn NG. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2. YHCĐ [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 28 Tháng Năm 2022];63(1). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/249