1.
Nguyễn VC, Đinh TDH, Trần VK. THỰC TRẠNG NHIỄM KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM PHOMAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 5 Tháng Mười-Một 2020 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(1 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/20