1.
Ly TT, Thang TQ, Luong DD. SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG, GIAI ĐOẠN 2010-2020. YHCĐ [Internet]. 2 Tháng Mười 2021 [cited 29 Tháng Mười-Một 2021];62(6). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/193