1.
Binh HV, Quynh TTN. THỰC TRẠNG MẮC BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2017. YHCĐ [Internet]. 21 Tháng Sáu 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(4 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/109