Tĩnh, Nguyễn Quang, và Lã Ngọc Quang. “THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 3 (2021) (Tháng Năm 5, 2021). Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/88.