Hải, Trần Thị, và Ngô Thanh Thảo. “Thực trạng Và những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng Suy Dinh dưỡng Nhẹ cân của Trẻ dưới 5 tuổi tại 14 thôn Khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng năm 2019.”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 2 (2021) (Tháng Tư 30, 2021). Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/52.