Hiệp, Bùi Tùng, Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Đỗ Văn Mãi, và Nguyễn Đức Lộc. “THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 62, no. 2 (2021) (Tháng Tư 30, 2021). Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/50.