Yến, Quách Thị, Trịnh Quốc Thành, Đoàn Minh Thuỵ, Vũ Thị Hảo, Nguyễn Huyền Trang, Hoàng Phúc Toàn, và Hà Quý Anh. “THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 12, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/494.