Bun, Bùi Thế, Bùi Cảnh Vin, và Nguyễn Hoài Bắc. “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CỦA NAM GIỚI VIỆT NAM”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/493.