Ngọc, Phạm Minh, và Nguyễn Quang. “GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/492.