Ngọc, Phạm Minh, và Nguyễn Quang. “GIẢM HAM MUỐN TÌNH DỤC NỮ: TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/492.