Khánh, Nguyễn Duy, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Quang, Trịnh Hoàng Giang, Nguyễn Hữu Thảo, và Cao Đắc Tuấn. “U TUYẾN MÀO TINH HOÀN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ (NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ NHÌN LẠI Y VĂN)”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/489.