Quang, Nguyễn, Nguyễn Anh Tú, và Phạm Minh Ngọc. “CO THẮT ÂM ĐẠO: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chín 26, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/488.