Anh, Trần Lê Duy, Trương Hoàng Minh, Trần Thanh Phong, và Trần Thanh Vũ. “CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ CƯƠNG DƯƠNG VẬT KÉO DÀI THỂ LƯU LƯỢNG CAO: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/485.