Yến, Quách Thị, Quản Hoàng Lâm, Đoàn Minh Thụy, Vũ Thị Hảo, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Trường Nam, và Chu Văn Đức. “ĐẶC ĐIỂM ỐNG SINH TINH VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN VÔ TINH KHÔNG DO TẮC”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/484.