Duy, Nguyễn Đức, Phạm Thành Khoái, Trần Hữu Thiện, và Trần Chí Thiện. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA NGÃ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2016-2022”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. chuyên đề 2-HN Y học Giới tính (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 12, 2023. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/481.