Minh, Trương Hoàng, Ngô Quang Trung, Nguyễn Thanh Quang, Trần Lê Duy Anh, Trần Phúc Hòa, và Trần Thanh Phong. “ĐẶT THỂ HANG NHÂN TẠO LOẠI 3 MẢNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG NẶNG SAU CHẤN THƯƠNG GÃY KHUNG CHẬU PHỨC TẠP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/476.