Quang, Nguyễn, Phạm Minh Ngọc, Đinh Hữu Việt, Trịnh Kiên Cường, Nguyễn Anh Tú, và Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp. “HOẠT ĐỘNG VÀ CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NAM GIỚI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 7 (Tháng Mười-Một 18, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/475.