Loan, Phạm Thị Kiều, và Vũ Thái Hà. “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ THỂ NHẸ VÀ VỪA BẰNG BÔI ACID AZELAIC 10% SO VỚI METRONIDAZOLE 1%”. Tạp chí Y học Cộng đồng 63, no. 6 (Tháng Mười-Một 9, 2022). Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/470.